سميه نمرودي
سميه  نمرودي

سميه نمرودي

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: محیط زیست

پست الكترونيكي: namroodi(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 13462
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان